4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

اهداف را مشص کنید و کتاب بنویسید

اگر تشکیلاتی به وجود آمد،اما هدف روشنی نداشت،یا هدف داشت ولیکن برنامه ریزی برای رفتن به سمت آن هدف انجام نگرفت و تشکیلات بی کار ماند،به خودی خود،تشکیلات از هم خواهد پاشید و اگر هم بماند،صورت بی جانی خواهد بود.خاصیت تشکل انسانی این است.هدف را محدد کنید و مشخص نمایید که می خواهید چکار کنید.هدف را از پیام امام(ره) بگیرید.امام در این پیام،پیشنهاد و طرح خاصی را ارایه نفرمودند؛اما اول تا آخر پیام،سرشار از جهتها و اعلام لازم و تابلوهای سر راه است که انسان را هدایت می کند.باید هدف این پیام مبارک…روشن بشود و حیطه بندی گردد.

ما این اهداف را مشخص کنیم و بنویسیم.بعد با کار عمیق و علمی و نوشتن کتاب،خودمان را به معنای واقعی کلمه به این اهداف نزدیک کنیم.اگر فرض کنیم حادثه یی پیش آمد که پنج سال دیگر،این کنفرانس از بین رفت ممکن است دیگر مثلا فرض کنیم پنج سال دیگر،مسئولان کشور به این نتیجه برسند که دیگر نمی خواهیم این کنفرانس باشد و تعطیلش کردیم،در ظرف این پنج سال،ذخیره ی قابل توجهی را به یادگار بگذارد.بعضی از تشکیلاتها هست که به مجرد خاموش شدن چراغش،اصلا بکلی دیگر خاموش می شود؛این طور نباشد.بعد از آنکه کار ما تمام شد،فرض کنیم که پنج سال دیگر خواستیم اصلا در این دکان را ببندیم؛کلی محصول،کار علمی،پیشرفت علمی و آثار با ارزش ارایه کرده باشیم،جا پاهای ما معلوم باشد،کتاب نوشته باشیم،در واقعیت زندگی و دنیا اثر گذاشته باشیم و …این کار،در این صورت با فایده خواهد بود.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد