27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

انضباط مالی

یک نماینده مجلس، حتی اگر از شهر کوچکی انتخاب شود، فقط درباره مسائل شهر خودش صحبت نمی کند و اثرگذاری زیادی دارد.

فقط در یک مورد رای نماینده در چهار سال روی چندین هزار همت بودجه سالانه و چگونگی هزینه کرد تک تک مصارف آن، تعیین کننده است.

به ویژه که منابع، محدود است و مصرف این منابع محدود، باید به بهترین شکل مدیریت شود.

انضباط مالی از دوران مشروطیت یک دغدغه جدی در کشور بوده،..

یک بار برای همیشه مباحث مالی کشور باید یک نظم اساسی و محکم و پولادین پیدا کند و مانع از اتلاف منابع شود.

یکی از منابع اصلی و مزیت های نسبی ما، درآمدهای نفت و فرآورده های نفتی کشور است.

دو سال قبل کارشناسانی آمدند گزارشی دادند که طبق بررسی ها تاییدهم شد،از مرحله تولید تا توزیع و پیش از مصرف این حوزه بین 2 تا 4 درصد پرتی وجود دارد.در خیلی از کشورهای نفتی مشابه مابرای جلوگیری از این اتفاق، سازوکاری به اسم اندازه گیری برخط یا میترینگ وجود داردمی بینید در اخبارگفته میشود امروز مثلاً هفتاد میلیون لیتر بنزین قاچاق کشف شد.

خب این از کجا دارد خارج می شود؟

این باید جدی گرفته شود! یک ریال و دو ریال و یک باک و دو باک نیست. خب مجلس در همین دوره این موضوع را در یکی از احکام برنامه هفتم قرار داد اما متن حکم آن نیازمند اصلاح است.آیا می توان نسبت به آن بی توجه بود؟

چقدر مدیریت صحیح در این خصوص اعمال می شود؟چقدر بهره وری دارد؟

با جلوگیری از این پرتی ها،اگرمی گوییم پنج سال آینده ضرورت دارد در فلان فناوری یا چند پروژه راهبردی سرمایه گذاری بشود به منظور جهش دیگرنمی گویند کمبود بودجه داریم و در آن جا هزینه می شود.

About Author