3 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

انشعاب،خطرناک است

هر تشکیلاتی_تشکیلات یک خانواده هم ، همین طوراست_باید منسجم باشد،تا مورد اعتماد قرار بگیرد.ما باید به هم پیوسته باشیم.

حواستان باشد؛انشعاب و انشقاق و دودسته شدن خطرناک است؛یکی به خاطر یک فکری از مجموعه ای جدا بشود،باز یکی دیگر از آن طرف به خاطر یک فکر دیگر جدا بشود؛در حالی که این فکرها ممکن است درست هم باشد،اما آنقدر اهمیت نداشته باشد که انسان این یکپارچگی را به خاطر آن به هم بزند.بنده که عرض کردم اتحاد ملی،خوب،اتحاد ملی برای شما دانشجویان بسیجی از همین بسیج خودتان شروع می شود:اتحاد سازمانی و تشکیلاتی.
نگذارید شما را تکه تکه و پاره پاره کنند.
مراقب باشید تشکلهای دانشجوئی تحت تاثیر اختلاف سلیقه ها،نه خودشان در درون دچار انشعاب بشوند،نه با همدیگر اصطکاک و تصادم پیدا کنند.
یکی از مصادیق برجسته ی وحدتی که ما به آن توصیه و دعوت می کنیم،همین است.آنجائی که انسانها را از هم جدا می کند یا به هم نزدیک می کند،اصول و مبانی معرفتی است.وقتی این مبانی مورد اتفاق و مورد قبولشان نباشد،آنها را از هم جدا می کند؛اما آن وقتی که مورد قبولشان باشد،آنها را به هم متصل می کند.اما سلائق نه هر کسی یک سلیقه ای دارد،هر کسی یک ذوقی دارد.یکی دانشجوی مهندسی است،یکی دانشجوی هنر است،یکی دانشجوی پزشکی است_این سه جور سلیقه_در هر کدام هم طیف وسیعی از سلائق و گرایشهای مختلف هست؛یکی از چیزی خوشش می آید،یکی خوشش نمی آید،یکی خوشش نمی آید؛اینها را مایه ی جدائی بین خودتان قرار ندهید،که به نظر من خیلی مهم است.

نظام سازمانی،باید باشد

بدون سازماندهی،بدون تشکیلات،مدیریت امکان ندارد و کار هم پیش نمیرود.بنده معتقد به نظم سازمانی هستم؛اما معتقدم که این نظم سازمانی نباید ما را از هویت خودمان خارج کنند.طبیعی است که اساس کار،تشکیلات است.شکی نیست که تا تشکیلاتی نباشد،هیچ چیزی بر اساس او نمی شود بنا کرد.لیکن در ایجاد تشکیلات نباید خیلی معطل باشد.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد