27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

امید یعنی بدانی تا هستی می توانی

امید یعنی بدانی تا هستی می توانی تغییر کنی،
یعنی خداوند
فرصت تغییر و تحول فردی و گروهی بهتون اعطاء کرده اند!

یعنی می توانید جهان خویش
و دنیای دیگران را زیباتر کنید!
اینها همه یعنی بدانی خداوند دوستت‌دارد،
آها..!
این نکته کلیدی را هیچگاه فراموش نکن:
همیشه‌بخشش‌خداوند را از اشتباه خودت بزرگتر بدان.
امید یعنی‌اگر دانۀ زندگی‌صدبار از دستمان رها شد،
باز هم برای برداشتن و به مقصد رساندن فرصت هست!
اجازه نده قضاوت جاهلان و غافلان تو را مایوس سازد!
جهان پر است از معنا!
جهان پر است از حرف و کلمه و گزاره
و متن و مطلب!
جهان پر است از توصیه و دعوت؛
اصلا ما داریم در دریای دعوت ها،
شنا می کنیم؛
دست و پا می زنیم؛
برخی ها، غرق می شویم؛
برخی هم مایوس و سرخورده و نا امید
می شویم!
من ایمان دارم برای نجات و رستگاری
با برنامه خدا برای انسان، می توانیم
یک قایق نجات بسازیم و با توکل به او
حرکت کنیم و همه چیز را به خودش
بسپاریم..؛

About Author