10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

اصول آموزش و یادگیری در بخش کشاورزی (4)

ساختار سازی (تنظیم ساختار موضوع درسی)

معلمان فرصتهای فراوانی دارند که مفهوم سازمان و ساختار موضوع درسی را در طی آموزش حقیقی هر واحد آموزشی،روشن سازند.نخستین نیاز این است،که دانش آموزان به طور فعال و با شور و حرارت به جای حالت انفعالی از نتایج یادگیری آگاه شوند.اگر دانش آموزان به دنبال آموزش معنادار هستند،ضروری است که اهداف آموزشی مورد نظر را بشناسند و درک کنند.معلمان می توانند برخی خط مشی های ویژه و تکنیکها (آنچه معلمان انجام می دهند) را به کار گیرند تا مطمئن شوند که سازمان،ساختار و مفهوم موضوع درسی برای دانش آموزان روشن و واضح است.این رفتار معلمان،تحت عنوان (به کارگیری نظریات ساختاری)و(وضوح شناختی نظریات معلم)طبقه بندی می شوند.

ساختار موضوع درسی،در واقع،آن هنگام توسط معلمان فراهم می گردد که آنها برای دانش آموزان روشن نمایند که چطور مباحث متفاوت یا واحدهای آموزشی دوره با یکدیگر متناسب هستند.زمانی که یک مبحث پایان می یابد و مبحث دیگر آغاز می شود،این مسئله روشن می گردد.

به علاوه،زمانی که به هم پیوستگی مباحث آشکار می شود.دانش آموزان قادر می شوند سازمان و مفهوم موضوع درسی را ببینند و درک نمایند.معلمان زمانی نظریات ساختاری را به کار می گیرند که آغاز یا پایان یک درس را تجدید نظر می نمایند و آنها باید به امور زیر بپردازند:

تاکید بر نکات اصلی در طی بحث  و مطالعه،فراهم آوردن نظریات ساختاری قبل از پرسیدن سوالات و بارز ساختن آنچه که در کشاورزی مطالعه می شود و آنچه که دانش آموزان در دیگر دوره های مدرسه مطالعه می کنند.معلمین موثر،زمان قابل توجهی را صرف می کنند تا مطمئن شوند که دانش آموزان فهمیده اند.

که چرا بعضی موضوعات درسی را باید یاد بگیرند و چگونه موضوعات درسی آموخته شده را با آنچه که در واحدهای بعدی دوره مطالعه می کنند،تطبیق نمایند.اساسا روش معلم موفق  آن است که دانش آموزان را در انجام برخی امور آزاد بگذارد.

About Author