10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

اصول آموزش و یادگیری در بخش کشاورزی

در کشورهای پیشرفته دنیا،کشاورزی به سمت شکوفایی و بالندگی خود حرکت می کند.دنیای پیشرفته موقعیت اقتصادی خود را مرهون کشاورزی است.بدیهی است که کشاورزی علمی،مکانیزه و منظم،نوع کشاورزی غالب در این کشورهاست.دریک کلام،کشاورزی علمی راز موفقیت آشکار دنیای پیشرفته امروز است.

بدون شک،ماقصد نداریم که به غرب و کشورهای غربی اقتدا کنیم،لیکن علاقه مندیم از تجارب،آموخته ها و اندیشه های موفق آنها بهره بگیریم.

در ایران،کشاورزی چندان علمی نیست و همگان معترفند که کشاورزی علمی بدون شک در حصول عملکرد مثبت در بخش کشاورزی علمی،برای دستیابی به کشاورزی علمی،برای آموزش،ترویج و تحقیقات سهم ارزنده ای قائلند.نظریه پردازان و اندیشمندان علوم کشاورزی،آموزش و ترویج و تحقیقات را سه رکن به هم پیوسته معرفی نموده اند.در این میان،آموزش بسان نگینی درخشان و پر فروغ دیدگان را مجذوب خود ساخته است.هر علمی بقا و گسترش خود را منوط به آموزش می داند و آموزش شرط لازم برای گسترش علوم است.

آموزش کشاورزی به دنبال آن است که اصول یادگیری و اصول ویژه روان شناسی یادگیری را برای گسترش علم کشاورزی به کار گیرد.البته آموزش کشاورزی به دلیل آنکه نوعی آموزش فن و حرفه به شمار می آید،نیازمند اصول و ظرایف ویژه ای است،لیکن در کلیات خود،تابعی از اصول همه شمول یادگیری است.آموزش هنگامی ثمربخش خواهد بود،که به اصول و اساس آموزشی پای بند باشد.

مقدمه

شرح ذیل مروری از تدریس در یک کلاس آموزش حرفه ای کشاورزی می باشد:

زنگ می خورد و معلم می گوید : امروز می خواهیم درباره رشد و تولید مثل گیاه (تکثیر گیاهان) صحبت کنیم.سپس معلم به دانش آموزان می گوید که گیاهان چگونه رشد می کنند،بدون اینکه بر روی تخته سیاه چیزی نوشته شود یا از ابزار بصری استفاده شود.دانش آموزان در بحث دخالتی ندارند.معلم یکنواخت و خیلی پریشان و بی هدف سخن می گوید،به طوری که غیر ممکن است بتوانیم بگوییم معلم چه زمان از یک مبحث به مبحث دیگری می رود.

اگر شما دانش آموزی بودید که در شرایط دفوق الذکر می آموختید،در این صورت چگونه شما درس را فرا می گرفتید؟این معلم از چه اصول اساسی یادگیری غافل است و از آنها استفاده نمی کند؟

در این فصل،این اصول ارائه و شرح داده خواهد شد.بعد از مطالعه این فصل،شما می توانید به بسیاری از اصول یادگیری اشاره نمایید که می توانند نابسامانیهایی را که در بالا برایتان شرح داده شد بهبود بخشند.معلمین کشاورزی و سایر معلمان ،نیازمندند تا به دو اصل مهم که برای آموزش ثمربخش،بنیادی و اساسی می باشد،آگاهی یابند.نخست آنکه؛یک ارتباط مستقیمی بین آنچه که معلمان در طراحی،ارائه و ارزشیابی آموزش انجام می دهندو آنچه که دانش آموزان (خواه جوان یا خواه بزرگسال) فرا می گیرند،وجود دارد.دوم اینکه؛معلم مهمترین مسئولی است که می تواند،آنچه را که باید در کلاس و آزمایشگاه ارائه شود،تعیین نماید و همچنین ارزش آموزشی فعالیتهای یادگیری را تشخیص دهد.

ادامه دارد…

About Author