3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

استفاده بیشتر و بهتر از دامپروری (2)

برای به دست آوردن کرک مرغوب باید بزهای کرکی ییلاق و قشلاق می کنند.نگهداری این نوع بزها برای مدت طولانی در زمین های جلگه ای،باعث مرغوب شدن و ضخیم شدن کرک آنها می شود.پرورش بز کرکی در ناحیه هایدخشک کوهستانی موجب ظریف شدن بیشتر کرک تولیدی می شود.

                                                                     شکل شمار 5_ ییلاق و قشلاق کردن بزهای کرکی،کرک آنها را مرغوب می کند.

محل مناسب برای پرورش بز کرکی،آب و هوای خشک مانند منطقه های حاشیه کویر و ناحیه های خشک سردسیر است.

 

ارزش کرک به چه عامل هایی بستگی دارد؟

1_همه کرک و موی چیده شده از هر بز را (بیده) می گویند. هر قدر میزان کرک نسبت به مو در بیده بیشتر باشد،ارزش آن بیشتر است و پول بیشتری برای آن پرداخت می شود.

2_کرک هر قدر ظریف تر باشد و ضخامت تارهای آن کمتر باشد،ارزش بیشتری دارد.

                                                                         شکل شماره 6_کرک های تمیز و ظریف را با قیمت بیشتری خریداری می کنند.

3_ظریف بودن تارهای کرک به سه عامل بستگی دارد

1_ارثی است.یعنی یک جفت بز نر و ماده که کرک هایی با تارهای ظریف دارند،بزغاله هایی به وجود می آورند که تارهای کرک آنها ظریف است.

2_آب و هوای مناسب

3_تغذیه خوب و مناسب.بزها باید در طول سال از علوفه مرتع های ییلاقی و قشلاقی استفاده کنند.علاوه بر آن،در صورت کمبود علوفه،نباید بزها گرسنه بمانند.بلکه با تغذیه دستی،کمبود علوفه را جبران کرد.

4_یکی از ویژگی های کرک خوب،بلندی آن است.هر قدر طول کرک بیشتر باشد،ارزش و قیمت آن بالاتر است.

5_رنگ کرک در قیمت آن اثر زیادی دارد.کرک سفید بالاترین قیمت را دارد.بعد از آن کرک های قهوه ای،خاکستری،آهویی و سیاه دارای ارزش هستند.

6_تمیز بودن کرک در قیمت آن اثر دارد.هر قدر بیده کرک کمتر به گرد و خاک،عرق و خار و خاشاک آلوده باشد،قیمت آن بیشتر می شود.

                                                                       شکل شماره 7_ تغذیه خوب و مناسب بزها،باعث تولید کرک بهتر و بیشتر می شود.

                                                                          شکل شماره 8_ تمیزی و بدون خار و خاشاک بودن کرک در قیمت آن اثر زیادی دارد.

 

ادامه دارد…

استفاده بیشتر و بهتر از دامپروری (3)

About Author