10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

از ریل قانون خارج نشوید

قانون گرایی خیلی مهم است.قانون ریل است؛از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم،حتما آسیب و صدمه است.گاهی قانون ناقص است،گاهی قانون معیوب است؛اما همان قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود_که منتهی به بلبشو و هرکه هرکه خواهد شد_ضرر آن عمل نشدن،بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است.این را باید نهادینه کرد؛در مجموعه ی دستگاهها این باید نهادینه بشود.

قانونمندی مجموعه را به هیچ قیمتی از دست ندهید.در این تشکیلات غیر دولتی،اگر بند قانونمندی پاره شد،آشفتگی ظهور می کند و همه چیز به هم می ریزد.جوهر این قانونمندی،در بنیاد موجود است و باید موجود باشد و شما آن را بدون امساک یا زیاده روی حفظ کنید تا ان شاءالله ثمزه ی کار با قاعده در جامعه ی مستضعفان ما قابل مشاهده باشد و بتوان برآن اساس ادغا کرد که فلان تعداد،از استضعاف در آمده اند.

اگر شما در ماشینی که پشت فرمانش نشسته اید،کار درست انجام دادید؛یعنی سویچ را بجا باز کردید،پدال گاز را به اندازه فشار دادید،وقتی که پا را به میزان از روی کلاچ برداشتید،این ماشین در جهتی که شما می خواهید،حرکت خواهد کرد.قوانینی که در ساختن این ماشین به کار گرفته شده است،قوانینی است که اگر شما این طور که من گفتم،درست عمل کنید،این ماشین حرکت خواهد کرد؛به سمتی هم که شما می خواهید،می رود.این فرمان را طوری دزست کرده اند که هر طرف شما می خواهید،بچرخد؛مهم این است که شما بدانید کجا باید فرمان را چرخاند.دیرتر و زودتر چرخاندید،به صخره خورد و در دره افتاد،این تقصیر شماست.آن قانونی که بر این ماشین حاکم است،قانونی است که اگر شما درست عمل کردید،شما را بوقت و راحت و بسرعت به مقصد خواهند رساند؛طبیعت زندگی بشر این طوری است.

آن قوانینی که در ساختن من و شما و در ساختن این طبیعتی که ما در آن زندگی می کنیم،آب،خاک،باد،زمین،صنعت،معدن،دریا،حیوانات و سایر موارد به کار رفته،قوانینی است که اگر شما بر طبق دستورالعمل شرع و دستورالعمل اسلام عمل کردید،این قوانین در خدمت شمایند.مثل همین که گفتم اگر شما را درست هدایت کنید،اتفاقا باد موافق هم در سمت شماست.وقتی که شما با اسلام حرکت کنید،خلاف جریان حرکت طبیعی نیستید؛زود پیشرفت می کنید.

 

About Author