27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

آشنایی با انواع درختان

♻️آشنایی با انواع پایه های مناسب و درختان سازگار وقابل پیوند با آن پایه ها

1⃣ درختانی را که می توان به نهال بادام پیوند زد:

📌انواه رقمهای بادام
📌انواع رقم های زردآلو
📌انواع رقم های هلو
📌انواع رقم های آلو
📌انواع رقم های شلیل
📌انواع رقم های شفتالو
📌انواع رقم های آلوچه

2⃣ درختانی را که می توان به نهال زردآلو پیوند زد:

🔻انواع رقم های زردآلو
🔻انواع رقم های هلو
🔻انواع رقم های آلو
🔻انواع رقم های شلیل
🔻انواع رقم های شفتالو
🔻انواع رقم های آلوچه

3⃣ درختانی را که می توان به هلو پیوند زد:

🔸انواع رقم های هلو
🔸انواع رقم های شلیل
🔸انواع رقم های شفتالو

4⃣ درختانی را که میتوان به آلو پیوند زد:
♦️انواع رقم های زردآلو
♦️انواع رقم های هلو
♦️انواع رقم های آلو
♦️انواع رقم های شلیل
♦️انواع رقم های شفتالو

5⃣ درختانی را که می توان به شلیل پیوند زد:

🔹انواع رقم های هلو
🔹انواع رقم های شلیل
🔹انواع رقم های شفتالو

6⃣ درختانی را که می توان به شفتالو پیوند زد:

🏮انواع رقم های هلو
🏮انواع رقم های شلیل
🏮انواع رقم های شفتالو

7⃣ درختانی را که می توان به آلوچه( نهال گوجه سبز ) پیوند زد:

▪️انواع رقم های بادام
▪️انواع رقم های زردآلو
▪️انواع رقم های هلو
▪️انواع رقم های آلو
▪️انواع رقم های شلیل
▪️انواع رقم های شفتالو
▪️انواع رقم های آلوچه

8⃣ درختانی را که می توان به آلبالو پیوند زرد:

🔻انواع رقم های گیلاس
🔻انواع درختان آلبالو

9⃣ درختانی را که می توان به زالزلک پیوند زد:
🩸انواع گلابی
🩸انواع به (هیوا)
🩸انواع سیب
🩸انواع زالزالک

🔟 درختانی را که می توان به هیوا(درخت به) پیوند زد:

🔸انواع گلابی (البته توصیه میشود این که انجام نشود چون پایه باریک می ماند و قسمت پیوند کلفت می شود و امکان شکستن پیوند خیلی زیاد هست)

🔸انواع سیب
🔸انواع هیوا ( به )
🔸انواع زالزاک

1⃣1⃣ درختانی را که می شود به درخت پسته پیوند زد:

🔹انواع پسته

2⃣1⃣ درختانی را می شود به پسته وحشی ( بنه ) پیوند زد:

🔘انواع پسته
🔘 بنه

3⃣1⃣ درختانی را که میشود به درخت مو ( انگور ) پیوند زد:

🍇انواع رقم های انگور

4⃣1⃣ درختانی را که می شود به گردو پیوند زد:
📌انواع رقم های گردو

5⃣1⃣ درختانی را که می شود به خرمالو پیوند زد:
📍انواع رقم های خرمالو نظیر سیبی، موزی، گوجه ای

6⃣1⃣ درختانی را که می شود به نهال سنجد پیوند زد:

▪️انواع رقم های سنجد

7⃣1⃣درختانی را که می شود به بید پیوند زد:
🔺بید مجنون
🔺بیدمشک

8⃣1⃣ درختانی را که می شود به گل محمدی پیوند زد:

🌸انواع رقم های گل محمدی
🌸انواع رقم های گل رز

9⃣1⃣ درختانی را که می توان به درخت توت پیوند زد:

♦️توت چتری
♦️توت سیاه
♦️شاه توت
♦️توت سفید
♦️توت موزی

0⃣2⃣درختانی راکه می توان به نهال انار پیوند زد:

🔴انواع انار های مرغوب

1⃣2⃣ درختانی را که می توان به نهال سیب پیوند زد:

🔸انواع رقم های سیب
👈انواع گلابی(توصیه نمی شود)
🔸انواع به
🔸انواع زالزالک

2⃣2⃣درختانی راکه می توان به نهال انجیر پیوند زد:
🔹به درخت انجیر فقط میتوان انواع مختلف انجیر را پیوند زد

مهندس پ، ز ☘️

About Author