دوشنبه 7 فروردین 1402 - 01:23

ثبت نام در باشگاه کشاورزان جوان

فرم ثبت نام

(Required)
تاریخ تولد(Required)
وضعیت تاهل(Required)
مایلید عضو کدام گروه باشید:(Required)
(به ترتیب اولویت شماره گذاری نمایید. حداقل یک و حداکثر 3 گزینه انتخاب شود)
در چه زمینه هایی مهارت دارید و می توانید همکاری نمایید:(Required)
(حداقل یک و حداکثر 2 گزینه انتخاب شود)